วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนนทบุรี

Pin It

»» 19/12/2019
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนนทบุรี

อ่านเพิ่มเติม..

การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรด้านการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

Pin It

»» 9/12/2019
การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรด้านการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

อ่านเพิ่มเติม..

ทีมเทศบาลนครปากเกร็ด คว้ารางวัลในการแข่งขันกีฬานักเรียนอปท.แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๗

Pin It

»» 26/11/2019
ทีมเทศบาลนครปากเกร็ด คว้ารางวัลในการแข่งขันกีฬานักเรียนอปท.แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๗

อ่านเพิ่มเติม..

การประชุมร่วมกันระหว่างประชาคมท้องถิ่นระดับนคร และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล

Pin It

»» 30/10/2019
การประชุมกันระหว่างประชาคมท้องถิ่นระดับนคร และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล

อ่านเพิ่มเติม..

เทศบาลนครปากเกร็ด สืบสานงานประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ ประจำปี ๒๕๖๒

Pin It

»» 22/10/2019
เทศบาลนครปากเกร็ด สืบสานงานประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ ประจำปี ๒๕๖๒

อ่านเพิ่มเติม..

โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุน ประจำปี ๒๕๖๓

Pin It

»» 19/12/2019
โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุน ประจำปี ๒๕๖๓

อ่านเพิ่มเติม..

การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ

Pin It

»» 9/12/2019
การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ

อ่านเพิ่มเติม..

ประเพณีลอยกระทงไทย – มอญ นครปากเกร็ด ประจำปี ๒๕๖๒

Pin It

»» 19/11/2019
ประเพณีลอยกระทงไทย-มอญ นครปากเกร็ด ประจำปี ๒๕๖๒

อ่านเพิ่มเติม..

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอนแบบ Active Learning

Pin It

»» 30/10/2019
การเเลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอนเเบบ Active Learning

อ่านเพิ่มเติม..

ส่งเสริมศักยภาพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครปากเกร็ด

Pin It

»» 16/10/2019
ส่งเสริมศักยภาพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครปากเกร็ด

อ่านเพิ่มเติม..