โครงการประกวดตลาดสดรวมใจ ปลอดภัย น่าซื้อ ประจำปี ๒๕๖๒

Pin It

»» 17/9/2019
โครงการประกวดตลาดสดรวมใจ ปลอดภัย น่าซื้อ ประจำปี ๒๕๖๒

อ่านเพิ่มเติม..

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้อาเซียน ประจำปี ๒๕๖๒

Pin It

»» 12/9/2019
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้อาเซียน ประจำปี ๒๕๖๒

อ่านเพิ่มเติม..

ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี ๒๕๖๒

Pin It

»» 6/9/2019
ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี ๒๕๖๒

อ่านเพิ่มเติม..

ทำบัตรประจำตัวประชาชน ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า

Pin It

»» 5/9/2019
ทำบัตรประจำตัวประชาชน ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า

อ่านเพิ่มเติม..

เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และเสริมสร้างความรู้กฎหมายฉบับใหม่

Pin It

»» 1/9/2019
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และเสริมสร้างความรู้กฏหมายฉบับใหม่

อ่านเพิ่มเติม..

การป้องกันโรคติดต่อจากขยะมูลฝอยโดยใช้หลัก 4Rs ประจำปี ๒๕๖๒

Pin It

»» 12/9/2019
การป้องกันโรคติดต่อจากขยะมูลฝอยโดยใช้หลัก 4Rs ประจำปี ๒๕๖๒

อ่านเพิ่มเติม..

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครฝ่ายป้องกันพลเรือน (อปพร.)

Pin It

»» 12/9/2019
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครฝ่ายป้องกันพลเรือน (อปพร.)

อ่านเพิ่มเติม..

เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทะเบียนราษฎรและทะเบียนทั่วไป

Pin It

»» 6/9/2019
เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฏหมายทะเบียนราษฎรและทะเบียนทั่วไป

อ่านเพิ่มเติม..

การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรด้านการป้องกันภัยและรักษาความสงบ

Pin It

»» 5/9/2019
การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรด้านการป้องกันภัยและรักษาความสงบ

อ่านเพิ่มเติม..

โครงการถนนเด็กเดิน ประจำปี ๒๕๖๒

Pin It

»» 1/9/2019
โครงการถนนเด็กเดิน ประจำปี ๒๕๖๒

อ่านเพิ่มเติม..