การให้บริการกองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม

Pin It

การให้บริการกองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม
 

• ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

   การให้บริการศูนย์บริการสาธารณสุข ๑

• ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

   - การให้บริการถ่ายสิ่งปฏิกูล (รถดูดส้วม)
   - การให้บริการสถานประกอบการ
   - การให้บริการศูนย์บริการสาธารณสุข ๑
   - การให้บริการศูนย์บริการสาธารณสุข ๒

• บริการถ่ายสิ่งปฏิกูล

  - เดือนตุลาคม ๒๕๖๒
  - เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒
  - เดือนธันวาคม ๒๕๖๒
  - เดือนมกราคม ๒๕๖๓
  - เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
  - เดือนมีนาคม ๒๕๖๓
  - เดือนเมษายน ๒๕๖๓
  - เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

ค้นหาข้อมูล🔎