จังหวัดนนทบุรี และเทศบาลนครปากเกร็ด ทูลเกล้าฯ ถวายทุเรียนพื้นเมืองนนทบุรี แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Pin It

»»28/5/2021
จังหวัดนนทบุรี และเทศบาลนครปากเกร็ด ทูลเกล้าฯ ถวายทุเรียนพื้นเมืองนนทบุรี แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

ค้นหาข้อมูล🔎