ขอรับฟังคำวิจารณ์ซื้อเรือยนต์เฉพาะการสำหรับตรวจการณ์และดับเพลิงทางน้ำ จำนวน ๑ ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลไทรม้า เป็นเทศบาลเมืองไทรม้า

Pin It

  

อ่านเพิ่มเติม..

การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๔

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

โครงการจุดกระเเสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

ขอรับฟังคำวิจารณ์จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยเเจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด ๒๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..