ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาล ปี ๒๕๖๒

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จัดทำโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ เพิ่มทักษะ เพิ่มรายได้ ผ่านการใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

ประกาศอนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน พ.ศ.๒๕๖๒ เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๔)

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

เเจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาทำการของสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครปากเกร็ด ศุนย์การค้า คอสโม บาซาร์ เมืองทองธานี

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดนนทบุรี เดือนตุลาคม ๒๕๖๒

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

รับฟังข้อเสนอแนะและข้อวิจารณ์ ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษารถ ๖ ล้อ เป็นรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์สื่อประชาสัมพันธ์

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

ประกาศงดให้บริการรถทะเบียนเคลื่อนที่ ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป โดยสามารถใช้บริการได้ที่ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครปากเกร็ด ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

ประกาศอนุมัติใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

ขอเชิญร่วมงานวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๓

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..