สรุปผลคะแนนการให้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน เดือนธันวาคม ๒๕๖๐

Pin It

ตามที่เทศบาลนครปากเกร็ดได้จัดเตรียมกล่องรับฟังความคิดเห็น เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ณ จุดให้บริการต่างๆ ของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน นั้น บัดนี้ เทศบาลได้จัดทำสรุปผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์ผลสำรวจ ดังนี้

>

ค้นหาข้อมูล🔎