รับฟังข้อเสนอแนะและข้อวิจารณ์ ข้อกำหนดขอบเขตของงานโครงการซ่อมแซมบำรุงรักษารถ ๖ ล้อ เป็นรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์สื่อประชาสัมพันธ์

Pin It


(ดูรายละเอียด)

ตามที่เทศบาลนครปากเกร็ดจะดำเนินโครงการซ่อมแซมบำรุงรักษารถ ๖ ล้อ เป็นรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์สื่อประชาสัมพันธ์ บัดนี้ ขอบเขตของงาน (TOR) โครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จึงขอรับฟังข้อเสนอแนะและข้อวิจารณ์ของประชาชนต่อโครงการดังกล่าว สามารถแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่ วันที่ ๑๑-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

การแสดงความคิดเห็น
- ส่งข้อความแสดงความคิดเห็นมายัง กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครปากเกร็ด เลขที่ ๑ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ (โดยเปิดเผยตัวตน)
- ทางโทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๐ ๙๗๐๔-๑๔ ต่อ ๗๐๒
- แสดงความคิดเห็นในช่องทางกระดานถาม-ตอบ >> http://www.pakkretcity.go.th/smf/index.php?board=6.0
- แสดงความคิดเห็นในเฟสบุ๊คเทศบาลด้านล่างข่าวประชาสัมพันธ์นี้