งานทะเบียนและบัตร ปิดให้บริการวันเสาร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง วันจันทร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

Pin It

 

เนื่องจากวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เป็นวันหยุดต่อเนื่อง จึงขอปิดให้บริการประชาชนในวันเสาร์ที ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง วันจันทร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยเปิดบริการรับเฉพาะแจ้งการตาย