รับสมัครและลงทะเบียนนักศึกษาการศึกษาทางไกล ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

Pin It

สถาบันการศึกษาทางไกลดำเนินการจัดการเรียนการสอนการศึกษาทางไกล ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการประกอบอาชีพแก่ผู้สนใจ ในการนี้ได้กำหนดรับสมัครและลงทะเบียน ระหว่างวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ - วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐๒ ๓๘๑ ๖๖๕๑

(ดูรายละเอียด)