การเลือกตั้งประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ระดับตำบล

Pin It

 

งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จะดำเนินการเลือกตั้งประธาน อสม.ระดับตำบล ในวันที่ ๒๑ - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด ประกอบด้วย     

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. เลือกตั้งประธานอสม.ตำบลบางพูด                                                                                                                     

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. เลือกตั้งประธานอสม.ตำบลบ้านใหม่ และตำบลคลองเกลือ                                                                                         

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. เลือกตั้งประธานอสม.ตำบลบางตลาด                                                                                                           

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. เลือกตั้งประธานอสม.ตำบลปากเกร็ด