ประกาศเผยแพร่ขอบเขตงาน (TOR) โครงการจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ วิจารณ์

Pin It

เทศบาลนครปากเกร็ดประกาศเผยแพร่ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรมายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว ตามรายละเอียดดังนี้

             ๑. ทางไปรษณีย์ ส่ง สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด เลขที่ ๑ หมู่ ๕ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐
             ๒. ทางโทรศัพท์  ๐ ๒๙๖๐ ๙๗๐๔-๑๔

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สิ้นสุดการวิจารณ์ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

(รายละเอียด TOR)