เทศบาลนครปากเกร็ดเปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

Pin It

 

กำหนดลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการ

ตั้งเเต่วันนี้ - กันยายน ๒๕๖๓ เทศบาลนครปากเกร็ดเปิดรับลงทะเบียนผู้พิการ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้                                                                                                 
๑. สัญชาติไทย
๒. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ดตามทะเบียนบ้าน
๓. มีบัตรประจำตัวคนพิการ

ขั้นตอนในการยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ               

ให้คนพิการที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ยื่นคำขอรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีอยู่ในทะเบียนบ้าน พร้อมหลักฐานและเอกสาร ดังต่อไปนี้
๑. บัตรประจำตัวคนพิการฉบับจริง
๒. ทะเบียนบ้านฉบับจริง
๓. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ประเภทออมทรัพย์)


สำหรับคนพิการที่่ยังไม่ได้ทำบัตรคนพิการ

ยื่นแบบคำขอทำบัตรคนพิการ ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้                                                                                                
๑. ใบรับรองความพิการที่ออกโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนาบัตรประชาชน หรือสูติบัตรของคนพิการฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
๓. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
๒. ภาพถ่ายคนพิการขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป
ในกรณีที่คนพิการไม่สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเองได้เนื่องจากเป็นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ ให้บิดา มารดา บุตร สามี ภรรยา ญาติพี่น้อง หรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับดูแล หรืออุปการะคนพิการยื่นคำขอนั้นแทนได้                                                          

ผู้พิการที่ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการ สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเงินเบี้ยความพิการ หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการแทน โดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ กองสวัสดิการสังคม ชั้น ๗ เทศบาลนครปากเกร็ด ในเวลาราชการ ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๙๖๐ ๙๗๐๔ - ๑๔ ต่อ ๗๒๓-๗๒๖ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ที่ https://www.pakkretcity.go.th/images/pdf/normal46.pdf