เทศบาลนครปากเกร็ดเปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

Pin It

 

ต้องเป็นผู้ป่วยเอดส์ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพและมีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด

หลักฐานที่ต้องนำมาติดต่อ                                                                                                 
๑. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริงไม่เกิน ๑ เดือน (ระบุว่าเป็นผู้ป่วยเอดส์ที่ปรากฏอาการ)
๒. บัตรประจำตัวประชาชน
๓. ทะเบียนบ้าน
๓. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์                                            

ผู้ปวยเอดส์ที่ประสงค์ขอรับเงิน สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงรับเงินเบี้ยยังชีพ โดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ กองสวัสดิการสังคม ชั้น ๗ เทศบาลนครปากเกร็ด ในเวลาราชการ ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๙๖๐ ๙๗๐๔ - ๑๔ ต่อ ๗๒๓-๗๒๖