รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

Pin It

 

เทศบาลนครปากเกร็ดเปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒ ศูนย์ ดังนี้

๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครปากเกร็ด ๑ (บางพัง)
วัน เวลา สถานที่รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครปากเกร็ด ๒ (ประชาสงเคราะห์)
วัน เวลา สถานที่รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครปากเกร็ด โรงเรียนวัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา)
วัน เวลา สถานที่รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

๔. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครปากเกร็ด โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ 
วัน เวลา สถานที่รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

๕. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครปากเกร็ด โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) 
วัน เวลา สถานที่รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

๖. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครปากเกร็ด โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์)
วัน เวลา สถานที่รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

๗. ศูนย์เด็กเล็กวัดสลักเหนือ
วัน เวลา สถานที่รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

๘. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครปากเกร็ด โรงเรียนประเสริฐอิสลาม
วัน เวลา สถานที่รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

๙. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครปากเกร็ด โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
วัน เวลา สถานที่รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

๑๐. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครปากเกร็ด โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
วัน เวลา สถานที่รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

๑๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครปากเกร็ด โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
วัน เวลา สถานที่รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

๑๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครปากเกร็ด โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖
วัน เวลา สถานที่รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ (ดูรายละเอียด)

** กรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งในรายละเอียดประกาศ ** 

ค้นหาข้อมูล🔎