มาตรการการตรวจคัดกรองบุคคลที่จำเป็นต้องเดินทางเข้า-ออกพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

Pin It

• มาตรการการตรวจคัดกรองบุคคลที่จำเป็นต้องเดินทางเข้า-ออกพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

ตามที่จังหวัดนนทบุรีประกาศมาตรการการตรวจคัดกรองบุคคลที่จำเป็นต้องเดินทางเข้า-ออกพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนั้น เทศบาลนครปากเกร็ดจึงขอประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการดำเนินการขอเอกสารเพื่อออกนอกพื้นที่ ในกรณีที่ต้องเดินทางไปยังพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จำนวน 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง และสมุทรสาคร ดังนี้
1. ผู้ที่มายื่นเอกสารขอออกนอกพื้นที่ (ไปในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด) กับเทศบาลนครปากเกร็ดต้องเป็นผู้ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด (ประกอบด้วย ตำบลบ้านใหม่ ตำบลปากเกร็ด ตำบลบางพูด ตำบลคลองเกลือ ตำบลบางตลาด)
2. เทศบาลนครปากเกร็ดเปิดให้ยื่นเอกสารทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
3. ยื่นเอกสาร ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด ชั้น 1
4. สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2960 9704 - 14 ต่อ 404 - 406 

ดาวน์โหลดแบบคำขอ >> แบบคำขอออกนอกพื้นที่ 

ค้นหาข้อมูล🔎