ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครปากเกร็ด เปิดให้บริการ ชั้น ๖ สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด

Pin It

เทศบาลนครปากเกร็ดได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และได้ดำเนินการจัดองค์ความรู้ให้เป็นระเบียบและมีมาตรฐาน เพื่อรับรองการปฏิบัติงานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารตามที่กฎหมายกำหนดไว้เพื่อบริการประชาชน ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลา โดยจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางกายภาพ บริเวณชั้น ๖ สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด และจัดให้มัศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ บนเว็บไซต์

ค้นหาข้อมูลการบริหารงานเทศบาลระบบออนไลน์ :>> ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

 

ค้นหาข้อมูล🔎