การปิดให้บริการสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครปากเกร็ดเนื่องในวันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรี

Pin It

การปิดให้บริการสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครปากเกร็ดเเละสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครปากเกร็ด ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ในวันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรี (เปิดให้บริการเฉพาะสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครปากเกร็ด ศูนย์การค้าคอสโมบาซาร์ เมืองทองธานี) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๐ ๒๑๙๔ ๔๗๑๓

 

ค้นหาข้อมูล🔎