การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่าน Mobile Banking และ การแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดิน

Pin It

  


การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผ่านแอปพลิเคชั่น Mobile Banking

 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : โทร. 02-960-9704 - 14  ต่อ 314 - 316
 E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 ติดต่อ ID Line : @020gakvw

 FACEBOOK : ภาษีเทศบาลนครปากเกร็ด


การแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน

1. ระบุชื่อ-สกุล เจ้าของทรัพย์สิน ตามเอกสารสิทธิ์ (โฉนด)
2. ระบุเลขที่เอกสารสิทธิ์/เลขที่อาคาร และการใช้ประโยชน์
3. แนบไฟล์ภาพถ่ายเอกสารสิทธิ์(โฉนด) กรณีแจ้งเป็นบ้านหลังหลัก ให้แนบไฟล์ภาพทะเบียนบ้านหน้าแรก และหน้าที่มีชื่อเจ้าของทรัพย์สิน

ช่องทางการแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
1.ผ่าน application line
- ID Line : @020gakvw
- หรือสแกน QR Code (คิวอาร์โค้ด)


2.ส่ง email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์ ส่วนพัฒนารายได้ สำนักการคลัง

ค้นหาข้อมูล🔎