การให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน

Pin It

 

การให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน

(สรุปผลคะแนนการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ)

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เดือนตุลาคม ๒๕๖๕             
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕           
เดือนธันวาคม ๒๕๖๕               
เดือนมกราคม ๒๕๖๖               
 เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖              
เดือนมีนาคม ๒๕๖๖                
เดือนเมษายน ๒๕๖๖               
• เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖           
• เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖              
• เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖             
• เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖             
• เดือนกันยายน ๒๕๖๖              
• สรุปการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ปี ๒๕๖๖
• สรุปผลการแสดงความพึงพอออนไลน์ Google Forms ปี ๒๕๖๖

รายงานแสดงความพึงพอใจออนไลน์ Google Forms
รายงานเเสดงความพึงพอใจออนไลน์ Google Forms 
รายงานเเสดงความพึงพอใจออนไลน์ Google Forms  
รายงานเเสดงความพึงพอใจออนไลน์ Google Forms
 รายงานเเสดงความพึงพอใจออนไลน์ Google Forms     
รายงานเเสดงความพึงพอใจออนไลน์ Google Forms  
รายงานเเสดงความพึงพอใจออนไลน์ Google Forms  
 รายงานเเสดงความพึงพอใจออนไลน์ Google Forms  
 รายงานเเสดงความพึงพอใจออนไลน์ Google Forms  
 รายงานเเสดงความพึงพอใจออนไลน์ Google Forms  
 รายงานเเสดงความพึงพอใจออนไลน์ Google Forms  
 รายงานเเสดงความพึงพอใจออนไลน์ Google Forms  

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

- รายงานประเมินความพึงพอใจในการให้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนในรอบ ๑๒ เดือน (รอบปีงบประมาณ)

• เดือนตุลาคม ๒๕๖๔              
• เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔           
• เดือนธันวาคม ๒๕๖๔               
• เดือนมกราคม ๒๕๖๕               
 เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕              
• เดือนมีนาคม ๒๕๖๕                
• เดือนเมษายน ๒๕๖๕               
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕           
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕              
เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕             
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕              
 เดือนกันยายน ๒๕๖๕              
• สรุปการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ปี ๒๕๖๕
• สรุปผลการแสดงความพึงพอออนไลน์ Google Forms ปี ๒๕๖๕

• รายงานแสดงความพึงพอใจออนไลน์ Google Forms
 รายงานเเสดงความพึงพอใจออนไลน์ Google Forms 
 รายงานเเสดงความพึงพอใจออนไลน์ Google Forms  
 รายงานเเสดงความพึงพอใจออนไลน์ Google Forms
 รายงานเเสดงความพึงพอใจออนไลน์ Google Forms     
 รายงานเเสดงความพึงพอใจออนไลน์ Google Forms  
 รายงานเเสดงความพึงพอใจออนไลน์ Google Forms  
รายงานเเสดงความพึงพอใจออนไลน์ Google Forms  
รายงานเเสดงความพึงพอใจออนไลน์ Google Forms  
รายงานเเสดงความพึงพอใจออนไลน์ Google Forms  
รายงานเเสดงความพึงพอใจออนไลน์ Google Forms  
รายงานเเสดงความพึงพอใจออนไลน์ Google Forms  

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

• เดือนตุลาคม ๒๕๖๓
• เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓
• เดือนธันวาคม ๒๕๖๓
• เดือนมกราคม ๒๕๖๔
• เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
• เดือนมีนาคม ๒๕๖๔
• เดือนเมษายน ๒๕๖๔
• เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔
• เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔
• เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔
• เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔
• เดือนกันยายน ๒๕๖๔
สรุปการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ปี ๒๕๖๔
• สรุปผลการแสดงความพึงพอออนไลน์ Google Forms ปี ๒๕๖๔

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

• เดือนตุลาคม ๒๕๖๒
• เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒
• เดือนธันวาคม ๒๕๖๒
• เดือนมกราคม ๒๕๖๓
• เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
• เดือนมีนาคม ๒๕๖๓
• เดือนเมษายน ๒๕๖๓
• เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓
• เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓
• เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓
• เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓
• เดือนกันยายน ๒๕๖๓
• สรุปการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ปี ๒๕๖๓ 
 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

• เดือนตุลาคม ๒๕๖๑
• เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑
• เดือนธันวาคม ๒๕๖๑
 เดือนมกราคม ๒๕๖๒
• เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
• เดือนมีนาคม ๒๕๖๒
• เดือนเมษายน ๒๕๖๒
• เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
• เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒
• เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒
• เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒
• เดือนกันยายน ๒๕๖๒
• สรุปการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ปี ๒๕๖๒

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

• เดือนตุลาคม ๒๕๖๐
• เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
• เดือนธันวาคม ๒๕๖๐
• เดือนมกราคม ๒๕๖๑
• เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
• เดือนมีนาคม ๒๕๖๑
• เดือนเมษายน ๒๕๖๑
• เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑
• เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑
 เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑
• เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑
• เดือนกันยายน ๒๕๖๑
 สรุปการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑


ค้นหาข้อมูล🔎