รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครปากเกร็ด ปีการศึกษา ๒๕๖๒

 

เทศบาลนครปากเกร็ดเปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๑๑ ศูนย์ ดังนี้

๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครปากเกร็ด ๑ (บางพัง)
วัน เวลา สถานที่รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ (ดูรายละเอียด)
๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครปากเกร็ด ๒ (ประชาสงเคราะห์)
วัน เวลา สถานที่รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ (ดูรายละเอียด)
๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครปากเกร็ดโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
วัน เวลา สถานที่รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) (ดูรายละเอียด)
๔. โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
วัน เวลา สถานที่รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) (ดูรายละเอียด)
๕. โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖
วัน เวลา สถานที่รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) (ดูรายละเอียด)
๖. โรงเรียนวัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา)
วัน เวลา สถานที่รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ (ดูรายละเอียด)
๗. โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์)
วัน เวลา สถานที่รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ (ดูรายละเอียด)
๘. โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา)
วัน เวลา สถานที่รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ (ดูรายละเอียด)
๙. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕
วัน เวลา สถานที่รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ (ดูรายละเอียด)
๑๐. โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
วัน เวลา สถานที่รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ (ดูรายละเอียด)
๑๑. ศูนย์เด็กเล็กวัดสลักเหนือ
วัน เวลา สถานที่รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ (ดูรายละเอียด)

** กรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งในรายละเอียดประกาศ