ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมศูนย์แสดงเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ

Pin It

 

 

 

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน ได้รับมอบหมายจากกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้เป็นผู้ควบคุมดูแลอาคารอนุรักษ์เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นอาคารต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานผ่านศูนย์แสดงเทคโนโลยีด้านอนุรักษ์พลังงาน จึงขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมศูนย์แสดงเทคโนโลยีด้านอนุรักษ์พลังงานในอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ในวันและเวลาราชการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถติดต่อสอบได้ที่ คุณสุพัตรา  คงเดช หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖-๑๗๘๗-๙๑๐๘