วารสารเศรษฐกิจการคลังของกรุงเทพมหานคร "วารสารบางกอก Economy"

Pin It

สำนักการคลัง กรุงเทพมหานครได้จัดทำวารสารเศรษฐกิจการคลังของกรุงเทพมหานคร "วารสารบางกอก Economy" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งมีวัตุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลความรู้และข่าวสารด้านเศรษฐกิจการคลัง รวมถึงภาพข่าวบทบาทภารกิจตลอดจนกิจกรรมโครงการต่างของกรุงเทพมหานครและการปฏิบัติภารกิจของคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

(วารสารบางกอก Economy Vol.42 ฉบับที่ 3/2562)