รับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ (เพศหญิงและเพศชาย)

Pin It

 

กรมจัดหางาน โดยคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ ดังนี้ - เพศชาย รับสมัครระหว่างวันที่ ๒ - ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ - เพศหญิง รับสมัครระหว่างวันที่ ๒ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒  ในส่วนกลาง ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑-๑๐ หรือที่ฝ่ายบริการจัดหางานต่างประเทศ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน และในส่วนภูมิภาค ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด 

(ดูรายละเอียด)