เทศบาลนครปากเกร็ดลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (MOU) ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนนทบุรี

Pin It

 วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ เทศบาลนครนนทบุรี โดยในงานจะมีการลงนามความร่วมมือในการป้องกันการทุจริต (MOU)​ ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี กับท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ๔๖ แห่ง นอกจากนี้จะมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานในจังหวัดนนทบุรีที่ได้คะแนน ITA ปี ๒๕๖๒ ระดับ AA และระดับ A รวมจำนวน ๑๕ แห่ง ซึ่งเทศบาลนครปากเกร็ดได้คะแนนระดับ A