การเปิดให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ (บางพัง)

Pin It

  

   ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ (บางพัง) เทศบาลนครปากเกร็ด เปิดให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป โรคเรื้อรังแก่ประชาชนทั่วไป โดยเเพทย์ ในวันพุธที่ ๑ และวันพุธที่ ๓ ของทุกเดือน ตั้งเเต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป  การให้บริการดังนี้
๑. ให้บริการผู้ใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตร ๓๐ บาท) ของโรงพยาบาลปากเกร็ด , ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน (โรงพยาบาลชลประทาน) และโรงพยาบาลนั่งเกล้า 
๒. ให้บริการผู้ใช้สิทธประสังคม ของศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน (โรงพยาบาลชลประทาน) , โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า และสถาบันบำราศนราดูร (โรงพยาบาลบำราศนราดูร) 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ โทร ๐ ๒๕๘๔ ๔๒๓๑

ค้นหาข้อมูล🔎