ลงพื้นที่สำรวจบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย บริเวณชุมชนปากด่าน ถึงคลองบ้านใหม่ (วัดโพธิ์ทองบน)

Pin It

»»11/10/2021
ลงพื้นที่สำรวจบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย บริเวณชุมชนปากด่าน ถึงคลองบ้านใหม่ (วัดโพธิ์ทองบน)

ค้นหาข้อมูล🔎