ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครปากเกร็ดที่ได้รับสมัครเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ ๑ แทนตำแหน่งที่ว่าง

admin_fai