«« ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา

 

ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬาในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด

 

เทศบาลนครปากเกร็ดส่งเสริมการออกกำลังกาย การเล่นกีฬาและนันทนาการ จึงได้รวบรวมลานกีฬา/สนามกีฬาในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด 5 ตำบล ที่ประชาชนสามารถเล่นกีฬาและออกกำลังกายได้

ลำดับ หน่วยงาน จำนวนชุมชน จำนวนลานกีฬา/สนามกีฬา (แห่ง) พร้อมให้บริการ ไม่พร้อมให้บริการ หมายเหตุ
1 เทศบาลนครปากเกร็ด - 9 9 -  
2 ตำบลปากเกร็ด 14 8 8 -  
3 ตำบลบางพูด 19 15 15 -  
4 ตำบลบ้านใหม่ 11 10 10 -  
5 ตำบลบางตลาด  17 15 15  
6 ตำบลคลองเกลือ 5 3 3 -  
รวม 66 51 51 -  

หมายเหตุ : ทุกชุมชนมีลานกีฬา/สนามกีฬาที่สามารถใช้ออกกำลังกายได้ทั้งหมด 66 ชุมชน แต่มีชุมชนที่ใช้ลานกีฬาร่วมกัน จำนวน ๑๕ ชุมชน จึงทำให้จำนวนลานกีฬา/สนามกีฬา มีแค่ 51 แห่ง

ค้นหาข้อมูล🔎