pakkretcity

Registration Agreement

**การแสดงความคิดเห็นโครงการที่เปิดรับฟังคำวิจารณ์และข้อเสนอแนะ ขอให้แสดงความคิดเห็นที่ กระทู้ "รับฟังคำวิจารณ์ ข้อเสนอแนะ โครงการต่างๆ ของเทศบาล" เท่านั้น หากแสดงความคิดเห็นที่กระทู้อื่น เทศบาลจะไม่รับพิจารณา

กระดานถาม-ตอบจัดทำขึ้นเพื่อเป็นช่องทางสาธารณะอำนวยความสะดวกให้ชาวปากเกร็ด และผู้ที่สนใจได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการขอรับบริการ โดยเจ้าหน้าที่จะตอบข้อมูลเบื้องต้นตามที่ส่วนราชการแจ้งไว้ให้เท่านั้น

โดยมีขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
1. คำถามจะถูกตรวจสอบคำไม่สุภาพ รวมทั้งการรุกล้ำสิทธิตามกฎหมาย
2. ความช้า / เร็วในการตอบ ขึ้นอยู่กับรายละเอียด  ความชัดเจน และข้อมูลในการถาม
3. การแสดงความคิดเห็นโดยใช้ "กระดานถาม-ตอบ" เป็นช่องทางในการโต้ตอบสื่อสารกัน ระหว่างบุคคลซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเทศบาล เทศบาลฯ ขอสงวนสิทธิระงับการเผยแพร่
4. กรณีมีความประสงค์แจ้งปัญหาความเดือดร้อน ร้องเรียน/ร้องทุกข์ กรุณาแจ้งที่ช่องทาง สายตรงเทศบาล , E-mail : damrongtum@pakkretcity.go.th หรือ ติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข 02-5836668


การดำเนินการ " กระดานถาม-ตอบ " ทั้งคำถาม และคำตอบจะต้องดำเนินการภายใต้ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนราชการและประชาชน โดยเฉพาะห้ามมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในลักษณะที่อาจทำให้บุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบหรือเสียหายต่อประโยชน์ได้เสียของบุคคลดังกล่าว/ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานอื่นหรือผู้อื่น โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูล และข้อมูลส่วนบุคคลที่รุกล้ำสิทธิโดยไม่ควร

เทศบาลนครปากเกร็ดจึงขอสงวนสิทธิในการให้เปิดเผยและลบคำถามหรือตอบคำถามตามกรณีดังกล่าวเผยแพร่เป็นการสาธารณะทาง " กระดานถาม-ตอบ " ขอให้ท่านสอบถามเป็นหนังสือโดยตรง ไปยังสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด โดยระบุ ชื่อ /สกุล ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อตรวจสอบและดำเนินการให้ต่อไป

หมายเหตุ  ผู้ดูแลระบบจะตรวจสอบเรื่อง ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

Privacy Policy

A privacy policy has not been created for this forum.
PAKKRETMUNICIPALITY:www.pakkretcity.go.th