pakkretcity

แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - admin_fai

หน้า: [1] 2 3 ... 8
1
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.บริเวณถนนศรีสมาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งเเต่วันที่ ๒๕ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

https://www.pakkretcity.go.th/images/pdf/65/bb65-243.pdf

2
ต้องเป็นผู้ป่วยเอดส์ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพและมีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด

หลักฐานที่ต้องนำมาติดต่อ                                                                                                 

๑. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริงไม่เกิน ๑ เดือน (ระบุว่าเป็นผู้ป่วยเอดส์ที่ปรากฏอาการ)

๒. บัตรประจำตัวประชาชน

๓. ทะเบียนบ้าน

๓. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์                                           

ผู้ป่วยเอดส์ที่ประสงค์ขอรับเงิน สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงรับเงินเบี้ยยังชีพ โดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ กองสวัสดิการสังคม ชั้น ๗ เทศบาลนครปากเกร็ด ในเวลาราชการ ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๙๖๐ ๙๗๐๔ - ๑๔ ต่อ ๗๒๓-๗๒๖

3
กำหนดลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการ

การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งเเต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันเวลาราชการ เทศบาลนครปากเกร็ดเปิดรับลงทะเบียนผู้พิการ โดยผู้มีสิทธิยื่นคำร้องขอรับเงินเบี้ยความพิการ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้                                                                                               

๑. สัญชาติไทย

๒. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ดตามทะเบียนบ้าน

๓. มีบัตรประจำตัวคนพิการ

ขั้นตอนในการยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ             

ให้คนพิการที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ยื่นคำขอรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีอยู่ในทะเบียนบ้าน พร้อมหลักฐานและเอกสาร ดังต่อไปนี้

๑. บัตรประจำตัวคนพิการฉบับจริง

๒. ทะเบียนบ้านฉบับจริง

๓. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ประเภทออมทรัพย์)

สำหรับคนพิการที่่ยังไม่ได้ทำบัตรคนพิการ

ยื่นแบบคำขอทำบัตรคนพิการ ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้                                                                                               

๑. ใบรับรองความพิการที่ออกโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ

๒. สำเนาบัตรประชาชน หรือสูติบัตรของคนพิการฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ

๓. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ

๔. ภาพถ่ายคนพิการขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป

ในกรณีที่คนพิการไม่สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเองได้เนื่องจากเป็นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ ให้บิดา มารดา บุตร สามี ภรรยา ญาติพี่น้อง หรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับดูแล หรืออุปการะคนพิการยื่นคำขอนั้นแทนได้                                                         

ผู้พิการที่ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการ สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเงินเบี้ยความพิการ หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการแทน โดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ กองสวัสดิการสังคม ชั้น ๗ เทศบาลนครปากเกร็ด ในเวลาราชการ ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๙๖๐ ๙๗๐๔ - ๑๔ ต่อ ๗๒๓-๗๒๖
สามารถดาวน์โหลดเเบบฟอร์มได้ที่ https://www.pakkretcity.go.th/images/pdf/normal56.pdf
     

4
กำหนดการลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เทศบาลนครปากเกร็ดขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ (เกิดก่อนวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๐๖) โดยผู้มีสิทธิสามารถลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑. มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ใหม่ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด

๒. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เอกสารในการประกอบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

๑. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย

๒. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)

๓. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ประเภทออมทรัพย์)

(กรณีมอบอำนาจเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารบุคคลอื่น ต้องมีหนังสือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับอำนาจ)

ผู้สูงอายุที่ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ และเดือนมกราคม ๒๕๖๕ - เดือนกันยายน ๒๕๖๕ ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน ณ กองสวัสดิการสังคม ชั้น ๗ สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. สอบถามเพิ่มเติมโทร ๐ ๒๙๖๐ ๙๗๐๔-๑๔ ต่อ ๗๒๓ - ๗๒๖
สามารถดาวน์โหลดเเบบฟอร์มได้ที่ https://www.pakkretcity.go.th/images/pdf/normal55.pdf

5
โครงการจ้างเหมาจัดหาครูชาวต่างประเทศเพื่อสอนวิชาภาษาอังกฤษ โครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศสำหรับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด

https://www.pakkretcity.go.th/images/pdf/64/bb64-214.pdf

6
โครงการซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.pakkretcity.go.th/images/pdf/64/bb64-96.pdf

8
» โครงการซื้อรถบรรทุกอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
https://www.pakkretcity.go.th/images/pdf/64/bb64-90.pdf

9
โครงการจ้างก่อสร้างเขื่อน คสล. และทางเดินเท้าพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้พิการ บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.pakkretcity.go.th/images/pdf/64/bb64-89.pdf

10
โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.pakkretcity.go.th/images/pdf/64/bb64-84.pdf

11
โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อสูบน้ำ คสล.บริเวณวัดสลักเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.pakkretcity.go.th/images/pdf/64/bb64-83.pdf

12
โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. และทางเดินเท้าพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้พิการ บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.pakkretcity.go.th/images/pdf/64/bb64-82.pdf

13
โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ถนนเมน (ส่วนที่เหลือ) และซอย ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.pakkretcity.go.th/images/pdf/64/bb64-81.pdf

14
 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนเมน หมู่บ้านทรัพย์วัฒนะ (ซอยเเจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ๑๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.pakkretcity.go.th/images/pdf/64/bb64-80.pdf

15
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านกฤษดานครซอยราชพฤกษ์ ๑๙,๒๑ และ ๒๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.pakkretcity.go.th/images/pdf/64/bb64-79.pdf

หน้า: [1] 2 3 ... 8
PAKKRETCITY:www.pakkretcity.go.th