pakkretcity

แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - admin_Laleewan

หน้า: [1] 2 3
1
คุณสมบัติผู้ขอลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์

ต้องเป็นผู้ป่วยเอดส์ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพและมีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด

หลักฐานที่ต้องนำมาติดต่อ
   (๑) ใบรับรองแพทย์ฉบับจริงไม่เกิน ๑ เดือน (ระบุว่าเป็นผู้ป่วยเอดส์ที่ปรากฏอาการ)
   (๒) บัตรประจำตัวประชาชน
   (๓) ทะเบียนบ้าน
   (๔) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์

2
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันเวลาราชการ โดยผู้มีสิทธิยื่นคำร้องขอรับเงินเบี้ยความพิการ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ
(๑)   มีสัญชาติไทย
(๒)   มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ดตามทะเบียนบ้าน
(๓)   มีบัตรประจำตัวคนพิการ

ขั้นตอนในการยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ
   ให้คนพิการที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ยื่นคำขอรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีอยู่ในทะเบียนบ้าน พร้อมหลักฐานและเอกสาร ดังต่อไปนี้
(๑)   บัตรประจำตัวคนพิการฉบับจริง
(๒)   ทะเบียนบ้านฉบับจริง
(๓)   สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ประเภทออมทรัพย์)
สำหรับคนพิการที่ยังไม่ได้ทำบัตรคนพิการ

ยื่นแบบคำขอทำบัตรคนพิการ ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้
   (๑) ใบรับรองความพิการที่ออกโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
   (๒) สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาสูติบัตรของคนพิการฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
   (๓) สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
   (๔) ภาพถ่ายคนพิการขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป
   ในกรณีที่คนพิการไม่สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเองได้เนื่องจากเป็นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ ให้บิดา มารดา บุตร สามี ภรรยา ญาติพี่น้องหรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับดูแล หรืออุปการะคนพิการยื่นคำขอนั้นแทนก็ได้

3
เทศบาลนครปากเกร็ดได้ดำเนินการจัดระเบียบผู้ค้าบริเวณหน้าโรงงานไทยกาเม้นท์แล้ว (วันที่ 28 ส.ค.62) และได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เทศกิจจัดระเบียบการค้า 3 ช่วงเวลา (เช้า กลางวัน และเย็น)

4
กระดานถาม-ตอบ เป็นช่องทางการให้ข้อมูลและตอบคำถามเบื้องต้น ตามที่ส่วนราชการให้ข้อมูลไว้ หากต้องการร้องเรียนร้องทุกข์ กรุณาแจ้งเรื่องที่สายตรงเทศบาล http://www.pakkretcity.go.th/index.php/2017-07-22-09-09-36/2017-07-24-14-55-07.html

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการนำเรื่องเข้าระบบร้องเรียนแล้ว หากต้องการสอบถามความคืบหน้า กรุณาติดต่อศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด 025836668

5
สิทธิ์การรับเบี้ยยังชีพเป็นสิทธิ์เฉพาะบุคคล หากท่านไม่ได้เป็นผู้รับเงินบำเหน็จ บำนาญ ท่านมีสิทธิ์รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ สอบถามเพิ่มเติม โทร 02960- 9704-14 ต่อ 723-726

6
ขอรับฟังคำวิจารณ์ซื้อกล้องและอุปกรณ์ควบ โครงการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV สำหรับชุมชนภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

http://www.pakkretcity.go.th/images/pdf/news2615-1.pdf

7
ขอรับฟังคำวิจารณ์ซื้อกล้องและอุปกรณ์ควบ โครงการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV บริเวณถนนติวานนท์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

http://www.pakkretcity.go.th/images/pdf/news2616-1.pdf

8
ขอรับฟังคำวิจารณ์ซื้อเครื่องสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมตู้ควบคุม ติดตั้งบริเวณสถานีสูบน้ำปากคลองบ้านใหม่ จำนวน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

http://www.pakkretcity.go.th/images/pdf/news2617-1.pdf

9
สำนักการช่าง / Re: บริการเขียนแบบบ้านไหม
« เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2019, 11:01:48 AM »
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักการช่าง เบอร์ 02960-9704-14 ต่อ 826

หมายเหตุ ช่วงเวลาที่ท่านติดต่อ (ระหว่างวันที่ 10-17 พ.ค.62) เบอร์โทรศัพท์พื้นฐานของเทศบาลเสีย จึงไม่สามารถติดต่อได้ ปัจจุบันบริษัททีโอทีดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว สามารถติดต่อสอบถามได้ตามปกติ ขออภัยในความไม่สะดวก

10
เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมแจ้งกว่า ธนาคารกรุงไทยออกไปเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 ธนาคารอื่นๆ จะหลังจากธนาคารกรุงไทย 2 วัน (หากตรงกับเสาร์-อาทิตย์จะข้ามไปอีกค่ะ)

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02960 9704-14 ต่อ 724-726

11
ผู้ที่จะขอต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลที่จะขอ เช่น เป็นบุตร เป็นบิดา เป็นมารดา เป็นต้น

เอกสารที่ใช้ ใช้บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงผู้ขอ

12
ต้องไปดำเนินการขอเพิ่มชื่อรองที่อำเภอที่ท่านมีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านก่อน จากนั้นนำมาเปลี่ยนชื่อในทะเบียนบ้าน แล้วจึงค่อยทำบัตรประจำตัวประชาชน
ในส่วนของเอกสารไม่มีข้อมูลเลยค่ะ ต้องติดต่ออำเภอ

13
สำนักการช่าง / Re: เลนจักรยาน
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2019, 02:15:36 PM »
กำหนดส่งมอบงาน เดือนพฤษภาคม 2562

15
กรณีค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะในหมู่บ้านนิติบุคคล สมาชิกในหมู่บ้านต้องดำเนินการผ่านนิติบุคคลก่อน

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2960 9704-14 ต่อ 405

หน้า: [1] 2 3