pakkretcity

แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - admin_Laleewan

หน้า: 1 [2] 3
16
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุ ๒ ปี ๘ เดือน นับถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (เกิดระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)(บางโรงเรียนไม่รับ)
๓. มีอายุ ๓ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (เกิดระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙)
๔. มีภูมิลำเนาหรือาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด
๕. เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นๆ ที่จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

หมายเหตุ ดูรายละเอียดแต่ละโรงเรียนตามข่าวประชาสัมพันธ์ของเทศบาล http://www.pakkretcity.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1969

17
ข้อมูล ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2561

- ปัจจุบันยังไม่มีการเปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ(รายใหม่) มีเพียงการตรวจสอบสิทธิ์สำหรับผู้ลงทะเบียนไปแล้ว ซึ่งสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้จากเว็บไซต์กระทรวงการคลัง >> http://welfare2560.epayment.go.th/
- ในส่วนของผู้ที่ลงทะเบียนไปแล้วจะขอรับบัตร ขณะนี้บัตรยังไม่มา (รายละเอียดจากอำเภอปากเกร็ด) หากมีความคืบหน้าประการใดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

สอบถามเพิ่มเติม โทร.0 2109 2345 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น. (150 คู่สาย)

18
คุณสมบัติเด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ
   (๑) มีสัญชาติไทย (พ่อแม่มีสัญชาติไทย หรือพ่อหรือแม่มีสัญชาติไทย)
   (๒) เกิดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
   (๓) อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย คือสมาชิกในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ต่อคน ต่อปี

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเอกสาร ดังนี้
   - บัตรประชาชนหญิงตั้งครรภ์ หรือผู้ปกครอง
   - สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (เฉพาะหน้าที่มีชื่อหญิงตั้งครรภ์)
   - สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด
   - สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของผู้ที่ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
   - หนังสือรับรองเงินเดือนหรือใบรับรองเงินเดือน (ของทุกคนที่เป็นสมาชิกในครัวเรือนที่เป็นเจ้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือผู้มีรายได้ประจำ)
   - สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
   - ผู้รับรองคนที่ ๑ อสม. พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัว อสม.
   - ผู้รับรองคนที่ ๒ ประธานชุมชน พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2960 9704 - 14 ต่อ 723-726
คลิกเพื่อดูเอกสารการยื่นและรายละเอียด >> http://www.pakkretcity.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1902

19
เอกสารที่ใช้มีดังนี้
1. บัตรประชาชนเดิม
2. ผู้รับรอง/หนังสือเดินทาง
3. ค่าธรรมเนียมการปรับ ๑๐๐ บาท

20
กรณีนี้ ควรประสานสำนักการช่างโดยตรงค่ะ 0 2960 9704-14 ต่อ 824-826

21
สุนัขจรจัด ติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หรือส่งเรื่องร้องเรียนที่สายตรงเทศบาล เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบได้ค่ะ

22
ติดต่อ 0 2960 9704 - 14 ต่อ 405 เพื่อแจ้งรายละเอียดเบื้องต้นก่อนค่ะ

23
การรับสุนัขจรจัดเข้าศูนย์นราภิรมย์ จ.นครปฐม มีรายละเอียดที่ต้องให้เจ้าหน้าที่งานสัตวแพทย์ชี้แจง จึงขอให้โทรศัพท์สอบถาม 0 2960 -9704-14 ต่อ 409

24
ประชาชนต้องการขอรับบริการดูดสิ่งปฏิกูล สามารถติดต่อได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร. 02 150 2071

25
เรียน คุณเสกสรร โคดม
สามารถขอข้อมูลได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครปากเกร็ด ชั้น 6 ค่ะ

http://www.pakkretcity.go.th/smf/index.php?topic=24.0

26
หากพบเหตุเพลิงไหม้หรือต้องการให้จับสัตว์ร้าย โทรแจ้งเทศบาลนครปากเกร็ด เบอร์ 1132 , 0 2583 7788

27
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด ให้บริการอยู่ที่ชั้น 6 และชั้น 1 โดยให้บริการรับร้องเรียนร้องทุกข์ ปรึกษาข้อกฎหมาย ตลอดจนติดตามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่ได้แจ้งผ่านช่องทางรับเรื่องต่างๆ ของเทศบาลนครปากเกร็ด

ช่องทางการร้องเรียน
- โทร.1132 กด 2 หรือเบอร์ 025822195-7 (3 คู่สาย) ตลอด 24 ชม.
- สายตรงเทศบาล (เว็บไซต์) http://http://www.pakkretcity.go.th/index.php/2017-07-22-09-09-36/2017-07-24-14-55-07.html
- โทรศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด 0 2583 6668
- ส่งจดหมายมายัง ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด เลขที่ 1 หมู่ 5 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- ส่งอีเมล์ : damrongtum@pakkretcity.go.th

หมายเหตุ facebook เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของเทศบาลนครปากเกร็ด (ไม่รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์)

28
สามารถขอข้อมูลของเทศบาลได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครปากเกร็ด ชั้น 6 โดยกรอกแบบฟอร์มการขอขอมูลของศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ และแจ้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเอกสาร หากต้องการคัดสำเนาจะมีค่าบริการเป็นไปตามระเบียบฯ

29
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุ ๓ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (เกิดระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘)
๓. มีภูมิลำเนาหรือาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด
๔. เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นๆ ที่จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

30
ให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง เพื่อขอแจ้งรื้อถอนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่รื้อถอน
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
1. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. ใบอนุญาตรื้อถอนบ้าน (ถ้ามี)

หน้า: 1 [2] 3