pakkretcity

แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - admin_Laleewan

หน้า: 1 2 [3]
31
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุ ๓ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (เกิดระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘)
๓. มีภูมิลำเนาหรือาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด
๔. เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นๆ ที่จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

32
ให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง เพื่อขอแจ้งรื้อถอนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่รื้อถอน
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
1. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. ใบอนุญาตรื้อถอนบ้าน (ถ้ามี)

33
ให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง เพื่อขอเลขที่บ้านภายใน 15 วัน นับแต่วันสร้างบ้านเสร็จ
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
1. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารและหนังสือรับรองการปลูกสร้างอาคาร

34
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
1. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้านที่จะย้ายเข้า
2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่จะย้ายเข้าอยู่ในบ้าน
3. หนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าบ้านที่อนุญาตให้ย้ายเข้าอยู่ในบ้าน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ที่ย้ายเข้าไปอยู่ใหม่

35
ให้เจ้าบ้านของบ้านที่มีคนย้ายเข้า แจ้งการย้ายเข้าภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้นั้นเข้าอยู่ในบ้าน
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
1. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้านหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
2. บัตรประจำตัวประชาชนของคนที่ย้ายเข้า (ถ้ามี)
3. ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ (ท.ร.6) ที่ได้มาจากการแจ้งย้ายออก
4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ที่จะย้ายชื่อเข้าอยู่

36
ให้เจ้าบ้านของบ้านที่มีคนย้ายออก แจ้งการย้ายออกภายใน 15 วัน นับแต่วันที่คนย้ายออกจากบ้าน
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
1. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้านหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
2. บัตรประจำตัวประชาชนของคนที่ย้ายออก (ถ้ามี)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ที่คนย้ายออกมีชื่อยู่
4. หนังสือมอบหมาย (กรณีมีการมอบหมาย)

37
กรณีตายในสถานพยาบาล ให้เจ้าบ้านหรือบุคคลที่เจ้าบ้านมอบหมายแจ้งการตายภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ตาย
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
1. บัตรประจำตัวของผู้แจ้งการตายหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
2. บัตรประจำตัวประชาชนของคนตาย (ถ้ามี)
3. หนังสือรับรองการตาย (ท.ร.4/1) ที่สถานพยาบาลออกให้
4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ที่คนตายมีชื่อ (ถ้ามี)

38
กรณีเด็กเกิดในสถานพยาบาล ให้เจ้าบ้าน บิดา หรือมารดาของเด็กแจ้งการเกิด ภายใน 15 วันนับแต่วันที่เด็กเกิด
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
1. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้งเกิด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
2. บัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา
3. หนังสือรับรองการเกิด (ท.ร.1/1) ที่สถานพยาบาลออกให้
4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ถ้าต้องการย้ายชื่อเข้าอยู่ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด

39
ตั้งแต่เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และเดือนมกราคม-กันยายน ๒๕๖๒ เทศบาลนครปากเกร็ดเปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ (เกิดก่อนวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๐๓) ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
๑. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด
๒. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้สูงอายุที่ประสงค์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน โดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ กองสวัสดิการสังคม ชั้น ๗ เทศบาลนครปากเกร็ด ในเวลาราชการ ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

เอกสารหลักฐาน ดังนี้
๑. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
๒. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
๓. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ (สำหรับเตรียมการรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ)

สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๙๖๐ ๙๗๐๔ - ๑๔ ต่อ ๗๒๓-๗๒๖

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2561

40
หากประชาชนได้รับความเดือดจากปัญหาขยะตกค้าง สามารถแจ้งที่ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด หรือ โทร. 02 960 9704-14 ต่อ 405 หรือ โทร. 02 150 2071 กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม

41
ข้างบ้านหรือในชุมชนประกอบกิจการอันเป็นที่น่ารังเกียจ เกิดกลิ่น มลภาวะ สกปรก หากท่านได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการดังกล่าว สามารถแจ้งที่ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด เพื่อดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหา โดยระบุพื้นที่ ประเภทกิจกรรมให้ชัดเจน เพื่อให้เทศบาลจะได้ดำเนินการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว

42
หากมีความประสงค์จะขอดูข้อมูลกล้องวงจรปิดของเทศบาลนครปากเกร็ด ท่านจะต้องไปดำเนินการแจ้งความ และนำใบแจ้งความมายื่นที่ศูนย์ CCTV เทศบาลนครปากเกร็ด ชั้น 1 ติดธนาคาร ธกส.

43
- แจ้งศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด เจ้าหน้าที่จะทำการสำรวจ ซ่อมแซม และปรับเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งาน โดยใช้เวลาไม่เกิน 15 วัน
- หากเป็นฝ่าท่อของเอกชนจะต้องดำเนินการซ่อมแซมเอง

44
- ถ้าเป็นท่อระบายน้ำสาธารณะ สามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักการช่าง หรือที่ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด เทศบาลจะจัดลำดับตามคำร้องและความเร่งด่วนเพื่อออกให้บริการ
- ถ้าเป็นท่อระบายน้ำเอกชน ท่านจะต้องยื่นคำร้องและเสียค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามปริมาตรที่กำหนดในเทศบัญญัติ

45
- ถนนแจ้งวัฒนะ/ติวานนท์ เป็นถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง
- ถนนเลี่ยงเมือง เป็นถนนในความรับผิดชอบของสำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดนนทบุรี
- ถนนเลียบคลองประปา เป็นถนนในความรับผิดชอบของการประปานครหลวง

การแจ้งซ่อมบำรุงผิวจราจรชำรุด สามารถแจ้งผ่านศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ดได้ แต่การซ่อมบำรุงจะต้องเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน้า: 1 2 [3]