pakkretcity

แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - admin_Laleewan

หน้า: 1 2 [3] 4
31
ติดต่อ 0 2960 9704 - 14 ต่อ 405 เพื่อแจ้งรายละเอียดเบื้องต้นก่อนค่ะ

32
การรับสุนัขจรจัดเข้าศูนย์นราภิรมย์ จ.นครปฐม มีรายละเอียดที่ต้องให้เจ้าหน้าที่งานสัตวแพทย์ชี้แจง จึงขอให้โทรศัพท์สอบถาม 0 2960 -9704-14 ต่อ 409

33
ประชาชนต้องการขอรับบริการดูดสิ่งปฏิกูล สามารถติดต่อได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร. 02 150 2178 หรือ 02 960 9704 -14 ต่อ 405

34
เรียน คุณเสกสรร โคดม
สามารถขอข้อมูลได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครปากเกร็ด ชั้น 6 ค่ะ

http://www.pakkretcity.go.th/smf/index.php?topic=24.0

35
หากพบเหตุเพลิงไหม้หรือต้องการให้จับสัตว์ร้าย โทรแจ้งเทศบาลนครปากเกร็ด เบอร์ 1132 , 0 2583 7788

36
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด ให้บริการอยู่ที่ชั้น 6 และชั้น 1 โดยให้บริการรับร้องเรียนร้องทุกข์ ปรึกษาข้อกฎหมาย ตลอดจนติดตามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่ได้แจ้งผ่านช่องทางรับเรื่องต่างๆ ของเทศบาลนครปากเกร็ด

ช่องทางการร้องเรียน
- โทร.1132 กด 2 หรือเบอร์ 025822195-7 (3 คู่สาย) ตลอด 24 ชม.
- สายตรงเทศบาล (เว็บไซต์) http://http://www.pakkretcity.go.th/index.php/2017-07-22-09-09-36/2017-07-24-14-55-07.html
- โทรศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด 0 2583 6668
- ส่งจดหมายมายัง ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด เลขที่ 1 หมู่ 5 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- ส่งอีเมล์ : damrongtum@pakkretcity.go.th

หมายเหตุ facebook เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของเทศบาลนครปากเกร็ด (ไม่รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์)

37
สามารถขอข้อมูลของเทศบาลได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครปากเกร็ด ชั้น 6 โดยกรอกแบบฟอร์มการขอขอมูลของศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ และแจ้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเอกสาร หากต้องการคัดสำเนาจะมีค่าบริการเป็นไปตามระเบียบฯ

38
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุ ๓ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (เกิดระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘)
๓. มีภูมิลำเนาหรือาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด
๔. เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นๆ ที่จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

39
ให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง เพื่อขอแจ้งรื้อถอนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่รื้อถอน
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
1. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. ใบอนุญาตรื้อถอนบ้าน (ถ้ามี)

40
ให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง เพื่อขอเลขที่บ้านภายใน 15 วัน นับแต่วันสร้างบ้านเสร็จ
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
1. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารและหนังสือรับรองการปลูกสร้างอาคาร

41
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
1. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้านที่จะย้ายเข้า
2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่จะย้ายเข้าอยู่ในบ้าน
3. หนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าบ้านที่อนุญาตให้ย้ายเข้าอยู่ในบ้าน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ที่ย้ายเข้าไปอยู่ใหม่

42
ให้เจ้าบ้านของบ้านที่มีคนย้ายเข้า แจ้งการย้ายเข้าภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้นั้นเข้าอยู่ในบ้าน
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
1. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้านหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
2. บัตรประจำตัวประชาชนของคนที่ย้ายเข้า (ถ้ามี)
3. ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ (ท.ร.6) ที่ได้มาจากการแจ้งย้ายออก
4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ที่จะย้ายชื่อเข้าอยู่

43
ให้เจ้าบ้านของบ้านที่มีคนย้ายออก แจ้งการย้ายออกภายใน 15 วัน นับแต่วันที่คนย้ายออกจากบ้าน
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
1. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้านหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
2. บัตรประจำตัวประชาชนของคนที่ย้ายออก (ถ้ามี)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ที่คนย้ายออกมีชื่อยู่
4. หนังสือมอบหมาย (กรณีมีการมอบหมาย)

44
กรณีตายในสถานพยาบาล ให้เจ้าบ้านหรือบุคคลที่เจ้าบ้านมอบหมายแจ้งการตายภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ตาย
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
1. บัตรประจำตัวของผู้แจ้งการตายหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
2. บัตรประจำตัวประชาชนของคนตาย (ถ้ามี)
3. หนังสือรับรองการตาย (ท.ร.4/1) ที่สถานพยาบาลออกให้
4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ที่คนตายมีชื่อ (ถ้ามี)

45
กรณีเด็กเกิดในสถานพยาบาล ให้เจ้าบ้าน บิดา หรือมารดาของเด็กแจ้งการเกิด ภายใน 15 วันนับแต่วันที่เด็กเกิด
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
1. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้งเกิด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
2. บัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา
3. หนังสือรับรองการเกิด (ท.ร.1/1) ที่สถานพยาบาลออกให้
4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ถ้าต้องการย้ายชื่อเข้าอยู่ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด

หน้า: 1 2 [3] 4
PAKKRETMUNICIPALITY:www.pakkretcity.go.th