pakkretcity

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
โครงการจ้างเหมาจัดหาครูชาวต่างประเทศเพื่อสอนวิชาภาษาอังกฤษ โครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศสำหรับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด

https://www.pakkretcity.go.th/images/pdf/64/bb64-214.pdf
2
โครงการซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.pakkretcity.go.th/images/pdf/64/bb64-96.pdf
3
 โครงการก่อสร้างสนามกีฬาสำหรับผู้สูงอายุ เยาวชน และประชาชนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.pakkretcity.go.th/images/pdf/64/bb64-94-1.pdf
https://www.pakkretcity.go.th/images/pdf/64/bb64-94-2.1.pdf
https://www.pakkretcity.go.th/images/pdf/64/bb64-94-2.2.pdf
https://www.pakkretcity.go.th/images/pdf/64/bb64-94-3.pdf
https://www.pakkretcity.go.th/images/pdf/64/bb64-94-4.pdf
4
» โครงการซื้อรถบรรทุกอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
https://www.pakkretcity.go.th/images/pdf/64/bb64-90.pdf
5
โครงการจ้างก่อสร้างเขื่อน คสล. และทางเดินเท้าพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้พิการ บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.pakkretcity.go.th/images/pdf/64/bb64-89.pdf
6
โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.pakkretcity.go.th/images/pdf/64/bb64-84.pdf
7
โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อสูบน้ำ คสล.บริเวณวัดสลักเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.pakkretcity.go.th/images/pdf/64/bb64-83.pdf
8
โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. และทางเดินเท้าพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้พิการ บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.pakkretcity.go.th/images/pdf/64/bb64-82.pdf
9
โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ถนนเมน (ส่วนที่เหลือ) และซอย ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.pakkretcity.go.th/images/pdf/64/bb64-81.pdf
10
 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนเมน หมู่บ้านทรัพย์วัฒนะ (ซอยเเจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ๑๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.pakkretcity.go.th/images/pdf/64/bb64-80.pdf
หน้า: [1] 2 3 ... 10
PAKKRETCITY:www.pakkretcity.go.th