pakkretcity

ขอรับฟังคำวิจารณ์จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.บริเวณหมู่บ้านทรัพย์

ขอรับฟังคำวิจารณ์จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.บริเวณหมู่บ้านทรัพย์วัฒนะ ซอยเมน (ส่วนที่เหลือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.pakkretcity.go.th/images/pdf/news2957.pdf


 

PAKKRETMUNICIPALITY:www.pakkretcity.go.th