pakkretcity

ขอรับฟังคำวิจารณ์โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยพระเเม่มหาการุณย์ ๓๗

ขอรับฟังคำวิจารณ์โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยพระเเม่มหาการุณย์ ๓๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.pakkretcity.go.th/images/pdf/news2963.pdf

 

PAKKRETMUNICIPALITY:www.pakkretcity.go.th