pakkretcity

ขอรับฟังคำวิจารณ์จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.บริเวณซอยศรีสมาน ๕ เชื่อมซอยพระเเม่

ขอรับฟังคำวิจารณ์จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.บริเวณซอยศรีสมาน ๕ เชื่อมซอยพระเเม่มหาการุณย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.pakkretcity.go.th/images/pdf/news2964.pdf

 

PAKKRETMUNICIPALITY:www.pakkretcity.go.th