pakkretcity

ขอรับฟังคำวิจารณ์ซื้อกล้องและอุปกรณ์ควบฯ บริเวณถนนติวานนท์

ขอรับฟังคำวิจารณ์ซื้อกล้องและอุปกรณ์ควบ โครงการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV บริเวณถนนติวานนท์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

http://www.pakkretcity.go.th/images/pdf/news2616-1.pdf

 

PAKKRETMUNICIPALITY:www.pakkretcity.go.th