pakkretcity

ขอรับฟังคำวิจารณ์ซื้ออุปกรณ์ระบบบริหารและจัดการน้ำในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด

ขอรับฟังคำวิจารณ์ซื้ออุปกรณ์ระบบบริหารและจัดการน้ำในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.pakkretcity.go.th/images/pdf/news3059.pdf

 

PAKKRETMUNICIPALITY:www.pakkretcity.go.th