pakkretcity

ประกาศเผยแพร่ข้อกำหนดขอบเขตงาน (TOR) โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบสารสนเทศ

ประกาศเผยแพร่ข้อกำหนดขอบเขตงาน (TOR) โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านการศึกษา

https://www.pakkretcity.go.th/images/pdf/news3079.pdf

 

PAKKRET.