pakkretcity

ขอรับฟังคำวิจารณ์จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาใต้ทางด่วน

ขอรับฟังคำวิจารณ์จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาใต้ทางด่วน สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ทุ่นลอย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.pakkretcity.go.th/images/pdf/news3181.pdf

 

PAKKRETMUNICIPALITY:www.pakkretcity.go.th