pakkretcity

ขอรับฟังคำวิจารณ์จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านคำทอง

ขอรับฟังคำวิจารณ์จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านคำทองวิลล่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.pakkretcity.go.th/images/pdf/news3266.pdf

 

PAKKRETMUNICIPALITY:www.pakkretcity.go.th