pakkretcity

ขอรับฟังคำวิจารณ์จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.

ขอรับฟังคำวิจารณ์จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยติวานนท์ - ปากเกร็ด ๓๘ (ส่วนที่เหลือ) ช่วงที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.pakkretcity.go.th/images/pdf/news3353.pdf

 

PAKKRETMUNICIPALITY:www.pakkretcity.go.th