pakkretcity

ขอรับฟังคำวิจารณ์จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล.พร้อมทางเดินเท้า

ขอรับฟังคำวิจารณ์จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล.พร้อมทางเดินเท้า บริเวณคลองบ้านใหม่ ช่วงจากถนนติวานนท์ถึงเเม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งตะวันตก) ช่วงที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.pakkretcity.go.th/images/pdf/news3367.pdf

 

PAKKRETMUNICIPALITY:www.pakkretcity.go.th