pakkretcity

ขอรับฟังคำวิจารณ์จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ขอรับฟังคำวิจารณ์จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพงษ์ธรรมนิเวศน์ (ซอยเมน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.pakkretcity.go.th/images/pdf/news3428.pdf

 

PAKKRETMUNICIPALITY:www.pakkretcity.go.th