pakkretcity

โครงการซื้อเรือยนต์เฉพาะการสำหรับตรวจการณ์และดับเพลิงทางน้ำ จำนวน 1 ลำ

โครงการซื้อเรือยนต์เฉพาะการสำหรับตรวจการณ์และดับเพลิงทางน้ำ จำนวน 1 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 

https://www.pakkretcity.go.th/images/pdf/64/bb64-58.pdf

 

PAKKRETMUNICIPALITY:www.pakkretcity.go.th