pakkretcity

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านกฤษดานคร

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านกฤษดานครซอยราชพฤกษ์ ๑๙,๒๑ และ ๒๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.pakkretcity.go.th/images/pdf/64/bb64-79.pdf

 

PAKKRETMUNICIPALITY:www.pakkretcity.go.th