pakkretcity

โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ

โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.pakkretcity.go.th/images/pdf/64/bb64-84.pdf

 

PAKKRETMUNICIPALITY:www.pakkretcity.go.th