pakkretcity

โครงการลอกท่อระบายน้ำด้วยรถดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำ

โครงการลอกท่อระบายน้ำด้วยรถดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านประชานิเวศน์ ๒ ระยะ ๓ หมู่บ้านสหกรณ์การบินไทย ซอยประเสริฐอิสลาม และถนนสุขาประชาสรรค์ ๑ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.pakkretcity.go.th/images/pdf/65/bb65-280.pdf

 

PAKKRETMUNICIPALITY:www.pakkretcity.go.th